Thuiszitters

Alle leerplichtige*) jongeren worden geacht naar school te gaan. Toch komt het om uiteenlopende redenen voor dat een leerling thuis komt te zitten. Denk aan leerlingen die bijv. door pesterijen zo angstig zijn dat ze niet meer naar school durven. Er wordt door de scholen al het mogelijke gedaan om thuiszitten te voorkomen of tot een minimum te beperken. Hierbij ligt het accent op preventie: door vroegtijdig school- en ziekteverzuim te signaleren en hierop actie te ondernemen kunnen veel problemen, ook thuiszitten voorkomen worden. De problematiek rond een thuiszittende leerling vraagt meestal om een gezamenlijke aanpak. Vaak hebben vijf partijen een rol hierin, de 2 eerste partijen hebben de sleutelrol:

1. de jongere en de ouders;
2. de school;
3. het samenwerkingsverband onderwijs;
4. de betrokken leerplichtambtenaar;
5. de jeugdprofessionals van de gemeente en instellingen die jeugdhulp of andere ondersteuning bieden.

Van alle netwerkpartners, ook aan de school, wordt gevraagd naast leerling en ouders te staan en met hen te kijken hoe de thuiszittende leerling weer naar school kan. Samenwerking met ouders staat hierin centraal. Ook kan de Onderwijs(zorg)consulent een rol spelen op het moment dat betrokken partijen er niet meer uit komen. Medio 2016 is er een landelijk Thuiszitterspact gesloten tussen de landelijke organisaties voor het onderwijs (PO-raad en de VO-raad), de gemeenten (VNG) en de drie betrokken ministeries. In het pact is als ambitie geformuleerd dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Er wordt op aangedrongen dat gemeenten en samenwerkingsverbanden samen in elke regio een sluitende thuiszittersaanpak realiseren. Hier wordt in onze regio hard aan gewerkt waarbij de Werkgroep leerplicht en Passend onderwijs een belangrijke rol speelt. In deze werkgroep zijn alle gemeentelijke afdelingen Leerplicht vertegenwoordigd evenals het onderwijs (door de samenwerkingsverbanden PO en VO en het MBO). Hoe de aanpak bij schoolverzuim en thuiszitters er precies uit ziet is beschreven in de notitie Aanpak schoolverzuim en thuiszitten regio de Meierij (versie september 2016). Deze notitie is op te vragen bij het SWV.

Registratie
De Inspectie voor het onderwijs wil 4 x per jaar van het Samenwerkingsverband weten hoeveel thuiszitters er zijn in onze regio. Hiervoor vraagt het Samenwerkingsverband de gegevens over het aantal thuiszitters op bij de afdelingen leerplicht van de (8) gemeenten en alle V(S)O-scholen in de regio de Meierij. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen korter of langer dan 3 maanden durend ongeoorloofd verzuim en absoluut verzuim (niet ingeschreven staan bij een school).

*) leerplichtig: alle jongeren tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht**), dienen ingeschreven te staan op een school of onderwijsinstelling.

**) leerlingen die vallen onder de kwalificatieplicht zij leerlingen die geen diploma hebben voor HAVO, VWO of MBO, niveau 2 of hoger.